603 767 555  razitka@razitkar.cz

Skip to Main Content »

Search Site
Vítejte ve světě kvalitních razítek!

Všeobecné Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

 

1.1 Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní, případně nájemní či licenční smlouvy, kdy dodavatelem zboží (dále jen „Dodavatel“) nakoupeného prostřednictvím internetové aplikace www.razitkar.cz (dále jen „www.razitkar.cz“), je fyzická nebo právnická osoba, kterou si vybral uživatel uvedeného webu (dále jen „Kupující“) pro obchod uskutečněný za využití kterékoli části www.razitkar.cz.

 

1.2 Tento web pro své klienty bezplatně provozuje společnost Ing. Pavel Petraš, IČO 13216864, DIČ: CZ6903213669 se sídlem Nový Svět 1419, 56201 Ústí nad Orlicí

 

1.3 Obě strany smluvního vztahu, tedy Dodavatel i Kupující, již prvním a kterýmkoli dalším použitím www.razitkar.cz jednoznačně přijímají tyto OP.

 

1.4 Kupujícím je Spotřebitel, Podnikatel nebo Registrovaný podnikatel.

 

1.2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

 

1.2.2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany Spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.2.3. Registrovaným podnikatelem je ten Podnikatel, který na základě dohody s Dodavatelem využívá registrovaného přístupu k objednacímu systému Dodavatele. Takový podnikatel má zpravidla přístup ke speciálním slevám i dalším zvláštním obchodním podmínkám, které většinou využívá pro další prodej zboží nakoupeného u Dodavatele.

 

1.5 Kupující si je vědom, že mu koupí či prodejem produktů, jež jsou v obchodní nabídce Dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a podobně, Dodavatele či jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou sjednáno jinak.

1.6 OP jsou k dispozici vždy v aktuálním znění na webových stránkách www.razitkar.cz

 

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Dodavatel sděluje, že:

2.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky). Z této podmínky je vyjmuta případná smluvní doprava sjednaná mezi smluvními stranami předem.

2.2. požaduje úhradu kupní ceny a zaručuje dodání v souladu s dále uvedenými Platebními podmínkami (odstavec 9.) a Dodacími podmínkami (odstavec 10.) v závislosti na druhu Kupujícího a typu kupovaného plnění.

2.3. Dodavatel uzavírá též smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, zpravidla pronájem zařízení. Na straně Kupujícího v případě smlouvy nemůže být Spotřebitel. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, je nejméně jeden měsíc.

2.4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

2.5. v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

2.5.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2.5.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

2.5.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Dodavatele;

2.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

2.6.1. o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.6.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.6.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

2.6.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.6.5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

2.6.6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

2.6.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

2.6.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

2.7. v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.8. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.9. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Dodavatele;

2.10. v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit u jednatele Dodavatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

3. Smlouva

 

3.1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na www.razitkar.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Dodavatele, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Dodavatelem. Za případné chyby při přenosu dat Dodavatel nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Dodavatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

3.2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

3.5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.6. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Dodavatele kupní cenu.

3.7. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.8. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

3.9. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.10. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.11. Dodá-li Dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

3.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

3.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

3.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti

3.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

3.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

3.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc, po předchozím upozornění na náklady prodlévajícího, vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Dodavatele

3.20. Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

3.20.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.20.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3.20.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

3.20.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, přičemž tato věta platí omezeně pro součásti laserů, jejichž záruční doba je omezena na kratší čas než 6 měsíců (viz též Reklamační řád Dodavatele, část 2. Délka záruky.)

3.21. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

3.21.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.21.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

3.21.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

3.21.4. vyplývá-li to z povahy věci.

3.22. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3.23. Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

3.24. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

3.24.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

3.24.2. na odstranění vady opravou věci,

3.24.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

3.24.4. odstoupit od smlouvy.

3.25. Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

3.26. Kupující-Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

3.27. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.28. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

3.29. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.30. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka

3.31. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

3.32. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3.33. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

4. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

4.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

4.1.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

4.1.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2. Dodavatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit od smlouvy osobně, a to na adrese Dodavatele. Spotřebiteli pak Dodavatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Dodavatele.

4.4. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady.

4.5. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

4.6. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

4.7. Spotřebitel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

4.9. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

4.10. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

4.11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

4.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

4.11.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

4.11.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

4.11.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

4.11.5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

5. Bezpečnost a ochrana informací

 

5.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, referencí prodávajícího, marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

5.2. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5.3. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Dodavatele. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Dodavatele nebo emailem na adresu Dodavatele.

5.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům i právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

5.5. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookies či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

6. Provozní doba

 

6.1. Objednávky přes www.razitkar.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

6.2. Příjem objednávek telefonicky nebo osobně je možný v souladu s pracovní dobou Dodavatele.

 

7. Ceny

 

7.1. Všechny ceny jsou smluvní. Na webu www.razitkar.cz jsou po výběru Dodavatele vždy aktuální a platné ceny tohoto Dodavatele.

7.2. Pro Spotřebitele a neregistrované Podnikatele platí ceny, které jsou uváděny včetně DPH.

7.3. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

8. Objednávání

 

8.1. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v elektronickém obchodu či ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

8.2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

8.2.1. prostřednictvím elektronického obchodu

8.2.2. podle obchodních podmínek zvoleného Dodavatele

8.3. Dodavatel doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 

9. Platební podmínky

 

9.1. Prodávající akceptuje platební podmínky uvedené na www.razitkar.cz.

9.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

10. Dodací podmínky

 

10.1. Lhůta dodání:

10.1.1. se může měnit individuálně u každého Dodavatele

10.1.2. pro zboží na objednávku nebo zboží upravené podle přání Kupujícího je lhůta dodání vždy stanovena dohodou smluvních stran.

10.2. Osobní odběr:

10.2.1. Zboží může převzít pouze Kupující nebo jím pověřená osoba. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

10.3. Zasílání přepravní službou – ČR:

10.3.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat Dodavatelem vybranou přepravní službou.

10.3.2. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

10.4. Zasílání kurýrem (nebo Kupujícím vybraným přepravcem):

10.4.1. Pokud nebylo výslovně ujednáno jinak, Kurýrní službu objednává a platí výhradně Kupující. Kurýra je možno k Dodavateli vyslat po potvrzení obsahu objednávky a termínu její expedice ze strany Dodavatele.

10.5. Zasílání přepravní službou – SR:

10.5.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

10.6. Převzetí zboží:

10.6.1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

10.6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

10.7. Poškozená zásilka:

10.7.1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Dodavatele, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Dodavateli.

10.7.2. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

11. Záruční podmínky

 

11.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Dodavateli a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží faktura nebo jiný prodejní doklad.

12. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2014 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Dodavatele a elektronicky na www.razitkar.cz.

Ceny jsou zobrazeny včetně DPH 

 

 

 

Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (OP) pro nákup a prodej zboží na www.razitkar.cz, které vymezují pojmy a podmínky obchodního vztahu vzniklého používáním webu www.razitkar.cz.

1.2. Kupující i Dodavatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (OP) ještě před prvním použitím www.razitkar.cz. Prvním i jakýmkoli dalším použitím www.razitkar.cz Dodavatel i Kupující výslovně souhlasí s OP i tímto Reklamačním řádem.

1.3. Definice pojmů případně obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1.4. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Dodavatel ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, v odůvodněných případech sériové číslo atd.).

1.5. Když je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Dodavatel v prodejní dokumentaci srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

1.6. Pokud je Kupujícím Registrovaný Podnikatel a nakoupené zboží je určeno k dalšímu prodeji (po úpravě nebo bez ní), pak platí, že zboží musí být v případě potřeby reklamováno konečným spotřebitelem přímo u takového Registrovaného Podnikatele. Ten vystupuje vůči konečnému spotřebiteli jako Prodávající, konečný spotřebitel je ve smyslu OP a Reklamačního řádu Spotřebitelem. Následně uplatní oprávněnou reklamaci u Dodavatele a spolupracuje s Dodavatelem, případně i jeho dodavateli, až do úplného vyřízení takové reklamace.

2. Délka záruky

 

2.1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

2.2. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Dodavatel v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

2.3. Kromě výše uvedeného, Dodavatel uplatňuje na některé výrobky speciální záruční lhůty (platí vždy od data prodeje), popsané v následujících odstavcích:

Razítka TRODAT & Elektronická razítka REINER

2.4. Na bezchybnou funkci razítek Trodat je záruční lhůta 3 roky, během níž je Dodavatel připraven:

2.4.1. zdarma nahradit všechny díly razítka, které vykazují konstrukční či materiálové chyby nebo

2.4.2. vadné razítko opravit nebo

2.4.3. vadné razítko vyměnit za odpovídající nový, kompletní model.

2.5. Záruka se nevztahuje na vypotřebování náplně nebo opotřebení polštářku razítka a na závady způsobené používáním razítka v rozporu se zvyklostmi a účelem pro které bylo razítko vyrobeno, zejména došlo-li k poškození v souvislosti s:

2.5.1. doplňováním jakékoli barvy (inkoustu) do polštářku razítka

2.5.2. používáním jiných než originálních TRODAT náhradních polštářků

2.5.3. použitím razítka jako součásti jiného stroje

2.5.4. jeho použitím k mechanizovanému tisku

2.5.5. použitím nepřiměřené síly

2.5.6. neodbornými zásahy do konstrukce razítka

2.5.7. neodbornou změnou nebo úpravou razítka

2.5.8. běžným opotřebením razítka

2.6. Na všechna elektronická razítka REINER poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců ode dne nákupu.

Laserová zařízení a příslušenství

2.7. Na bezchybnou funkci laserových gravírovacích strojů typu SPEEDY „R“ (např. SPEEDY 100 R) je záruční lhůta jeden rok,

2.8. Na repasované laserové zdroje činí záruční lhůta 6 měsíců,

2.9. Na optické časti laserů (čočky, zrcátka) je záruční lhůta 3 měsíce, s výhradou jejich mechanického poškození.

Orientační systémy

2.10. Na kvalitu dodaných prvků orientačních systémů Triline je záruční lhůta 1 rok. Nevztahuje se však na případnou změnu odstínu povrchu značení a jeho částí, způsobených vnějšími vlivy.

Materiály

2.11. Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. tiskové patrony, spreje, polymerové desky a tekutiny, baterie a další), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak, při dodržení doporučeného způsobu skladování v souladu s návodem nebo pokyny pro použití.

2.12. Právo Kupujícího reklamovat spotřební materiál v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Dodavatel vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

2.13. Záruční doba se dále všeobecně prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Záruční podmínky

 

3.1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškození krabice) podle přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Dodavatele (uvedenou na www.razitkar.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.3. Kupující může zboží reklamovat osobně v sídle Dodavatele nebo odeslat poštou na adresu Dodavatele.

3.4. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo).

3.5. Kupující-Podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo Reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.6. Megaflex negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Dodavatele neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Dodavatelem u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

3.7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

3.8. Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro operační systém používaný Kupujícím, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Dodavatel žádnou zodpovědnost.

3.9. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pokud jsou pečeti a sériová čísla nedílnou součástí produktu, nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

3.10. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):3.10.1. mechanickým poškozením zboží,

3.10.2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

3.10.3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

3.10.4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

3.10.5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

3.10.6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného, nevhodného či nevhodně upraveného software či spotřebního materiálu,

3.10.7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

3.10.8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

3.10.9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

3.10.10. když zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

3.11. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Dodavatelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

3.12. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

3.13. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

3.14. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

3.15. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Dodavatel neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

3.16. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Dodavatel upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

3.17. Dodavatel má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k Reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

3.18. Dodavatel nepřebírá za žádných okolností odpovědnost za ušlý zisk, obchodní obrat, jiné firemní hodnoty, očekávané úspory či zlepšení na straně zákazníka v souvislosti s užíváním dodaných věcí či služeb. Neodpovídá také za jakékoli nároky třetích osob.

4. Vyřízení reklamace

 

4.1. Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.2. Dodavatel vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

4.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

4.5. Po vyřízení reklamace Dodavatel upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

4.6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Dodavatel oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

4.7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

5. Závěrečná ustanovení

 

5.1. Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2014 a ruší platnost všech předchozích Reklamačních řádů společnosti Dodavatele.

5.2. Tento Reklamační řád je k dispozici www.razitkar.cz.

 

 

Můj nákupní koš

Ve vašem nákupním koši nemáte žádné položky

Speciální nabídka

Otisk - rozměr: 38 x 14 mm
Tvar otisku: obdélníkový
Doporučený počet řádek: 4

Běžná cena: 345,00 Kč

Zvláštní cena: 259,90 Kč

vč. DPH
  • vč. textové desky
Otisk - rozměr: 59 x 23 mm
Tvar otisku: obdélníkový
Doporučený počet řádek: 6

Běžná cena: 508,00 Kč

Zvláštní cena: 469,90 Kč

vč. DPH
  • vč. textové desky